گواهینامه اس اس ال

SSL COMODO Essential

خرید و صدور آنلاین
سازگاری با مرورگرموبایل
128/256 bit کدینگ
99% سازگاری با مرورگرها
دامنه نوع معتبر سازی
ثابت نوع Site Seal
آنی تحویل و صدور
10,000 $ مبلغ وارانتی

SSL COMODO Essential Wildcard

خرید و صدور آنلاین
سازگاری با مرورگرموبایل
128/256 bit کدینگ
99% سازگاری با مرورگرها
دامنه نوع معتبر سازی
دامنه و زیردامنه پوشش برای
ثابت نوع Site Seal
آنی تحویل و صدور
10,000 دلار مبلغ وارانتی

SSL COMODO Positive

خرید و صدور آنلاین
128/256 bit کدینگ
99% سازگاری با مرورگرها
دامنه نوع معتبر سازی
ثابت نوع Site Seal
آنی تحویل و صدور
10,000 USD مبلغ وارانتی

SSL COMODO Positive Wildcard

خرید و صدور آنلاین
128/256 bit کدینگ
99% سازگاری با مرورگرها
دامنه نوع معتبر سازی
دامنه و زیردامنه پوشش برای
ثابت نوع Site Seal
آنی تحویل و صدور
250,000 $ مبلغ وارانتی