سرورهای اختصاصی از فرانسه با مشخصات زیر
***vmware***
سرور های مجازی ساز
Processor

Intel Xeon E3 1225v2

Cores/Threads

4c/ 4 t

Frequency

3.2 GHz+

RAM

32GB DDR3

Disks

2x 2 TB SATA

RAID

Soft

Network connection

1Gbps


Processor

Intel Xeon E3 1245v2

Cores/Threads

4c/ 8 t

Frequency

3.4 GHz+

RAM

32GB DDR3

Disks

2x 2 TB SATA

RAID

Soft

Network connection

1Gbps


Processor

Intel Xeon E3 1245v2

Cores/Threads

4c/ 8 t

Frequency

3.4 GHz+

RAM

32GB DDR3

Disks

2x 2 TB SATA

RAID

Soft

Network connection

1GbpsTuesday, May 24, 2016« برگشت